Rozstrzygniecie przetargu na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Boguchwale

Spółka Sim Podkarpacie z siedzibą w Boguchwale informuje, że w dniu 27.10. br. rozstrzygnięty został przetarg pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy zbiegu ulic Kasprowicza, Krasińskiego, Mickiewicza w Boguchwale”. Zamawiający informuję, że przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej ,,SWZ”). W wymaganym terminie składania ofert wpłynęło pięć ofert. Wyboru oferty, dokonano w oparciu o przyjęte kryteria:

1) Kryterium: „Cena” – 100 pkt.

W związku z powyższym informujemy, że Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu przetargowym Wykonawcy: Eurobud Grupa Sp. z o.o. Bystrowice 164 37-565 Roźwienica. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Jego oferta jest zgodna z treścią specyfikacji warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętymi w przedmiotowym postępowaniu przetargowym tj. 100 punktów. Wyłoniony w przetargu Wykonawca zaoferował, że wykona roboty budowlane za kwotę 67 938 000,00 zł brutto.