Rozstrzygniecie przetargu na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Niżnej Łące

SIM Podkarpacie Sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 36-040 Boguchwała, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), – dalej „ustawa Pzp” informuje, że przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej ,,SWZ”). 

Wyboru oferty, dokonano w oparciu o przyjęte kryteria:

1) Kryterium: „Cena” – 100 pkt. Zamawiający, udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu przetargowym Wykonawcy: Konsorcjum firm BiK Projekt Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 1 38-400 Krosno – Lider konsorcjum HAD-BUD Sp. z o.o. ul. Dworska 25 38-430 Miejsce Piastowe – Partner konsorcjum. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Jego oferta jest zgodna z treścią specyfikacji warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryterium oceny ofert przyjętym w przedmiotowym postępowaniu przetargowym tj. 100 punktów.