Wynajmij teraz, kupuj w przyszłości!

SIM Podkarpacie zaprasza do odkrycia nowej drogi do wymarzonego mieszkania. Jesteśmy inicjatywą, która stawia sobie za cel zapewnienie przystępnego i wysokiej jakości mieszkania dla osób, które nie mają zdolności kredytowej a chcą zamieszkać w nowoczesnym budownictwie i komfortowych warunkach. 

Masz pytania?

Wypełnij formularz kontaktowy, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych atrakcyjnych projektów mieszkaniowych. 

Czekamy na Twoje pytania! Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w najbliższym możliwym terminie, aby szczegółowo przedstawić ofertę na lokale mieszkalne powstające w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej!

Umów spotkanie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Aktualności

Nasze Inwestycje

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Po 30 latach najmu (czyli całkowitym spłaceniu przez Spółkę kredytu zaciągniętego na budowę) najemca będzie mógł wykupić mieszkanie na własność po cenie uregulowanej odrębnymi przepisami. Kwota wykupu lokalu mieszkalnego to cena mieszkania pomniejszona o zwaloryzowaną partycypację.

Wykup mieszkania może nastąpić najwcześniej po 15 latach najmu. Jednakże w tym przypadku najemca zobowiązany będzie do spłaty pozostałej części kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na dany lokal mieszkalny oraz wykupu mieszkania po cenie rynkowej (wycena na dzień wykupu mieszkania), pomniejszonej o zwaloryzowaną partycypację.

Czynsz pobierany od najemców będzie składać się z kosztów eksploatacji budynku, kosztów remontów oraz spłaty zobowiązań SIM związanych z budową. Oprócz czynszu, najemcy będą opłacać media, zgodnie ze zużyciem (tj. prądu, gazu, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych). Opłaty dot. czynszu będą szczegółowo określone w umowie najmu.

Mieszkania w ramach SIM są wykończone “pod klucz”, oznacza to, że będą gotowe do zamieszkania. W lokalach zostaną wykonane podłogi, stolarka drzwiowa wewnętrzna, okładziny ścian w łazience oraz roboty malarskie. W łazience zainstalowany zostanie tzw. “biały montaż” tj. wanna lub kabina prysznicowa, umywalka oraz miska ustępowa. W kuchni zostaną zamontowane zlewozmywak oraz kuchenka elektryczna. Najemcy będą tylko musieli umeblować mieszkania.

Nie, ustawowo jest wprowadzony zakaz podnajmowania mieszkań przez najemców.

Partycypacja jest to wkład najemcy w koszty budowy lokalu i ze względu na strukturę finansowania nie może przekroczyć ustawowo 30% tej wartości. Nasza Spółka przyjęła partycypację na poziomie 20% wartości mieszkania.

Mieszkania budowane w ramach SIM są dziedziczone w przypadku śmierci najemcy.

W przypadku rezygnacji z mieszkania umowa najmu zostaje wypowiedziana. Wpłacona kaucja i zwaloryzowana partycypacja są wtedy zwracane, a zwolniony lokal zostaje przekazany kolejnej osobie z listy najemców.

Osoba lub rodzina, w skład której wchodzą osoby, które nie posiadają lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, gdzie realizowana jest inwestycja oraz ich dochody nie przekraczają ustawowych progów. Przy okazji każdego naboru podawane są dokładne kwoty dochodów, których nie można przekroczyć.

O mieszkanie w ramach SIM może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, tj. posiada dochód na jednego członka gospodarstwa domowego na poziomie nieprzekraczającym górnych progów określonych w ustawie, nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości, w której ubiega się o najem.

Aby zostać najemcą mieszkania w ramach SIM, nie można przekroczyć górnego limitu dochodowego, obowiązujący w tym zakresie jest art. 7a ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Zgodnie z tym, o zawarcie umowy najmu może ubiegać się osoba, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

  1. 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  2. 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  3. 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  4. 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  5. 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą osobę w gospodarstwie domowym,

iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

Nabór przeprowadzany jest przez gminy, dlatego też to one mają prawo do określania innych, dodatkowych wymogów, które muszą spełnić osoby ubiegające się o najem mieszkania w ramach SIM. Szczegółowe kryteria pierwszeństwa są ustalane przez każdą z gmin.

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez zgromadzenie wspólników, w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową. W przypadku gdy finansowego wsparcia udzielano na pokrycie kosztów przedsięwzięcia, stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej tego lokalu nie może przekroczyć w skali roku 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jeżeli wartość odtworzeniowa lokalu będąca podstawą ustalenia stawki czynszu jest niższa niż koszt utworzenia lokalu mieszkalnego uwzględniający wartość nieruchomości, maksymalną stawkę czynszu ustala się na podstawie kosztu utworzenia lokalu mieszkalnego. Wynajmujący informuje najemcę o tych kosztach.

Umowa najmu jest zawierana bezterminowo.

Dopłaty są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2158 z późn. zm.). Gmina będzie wpłacać środki do SIM, a najemcy jedynie będą zobligowani do składania deklaracji o dochodach co roku. Dopłaty są stosowane przez okres 15 lat.

Mieszkania w większości są zaprojektowane tak, by były przystosowane do użytku przez osoby o różnej sprawności poprzez dostęp do budynku z zewnątrz bez barier (pochylnia dla niepełnosprawnych, wejścia bezprogowe), otwory drzwiowe i przestrzeń komunikacji wewnętrznej pozwalająca na swobodny przejazd oraz obrót wózkiem inwalidzkim.

Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

To szansa na to by zatrzymać młodych ludzi w mniejszych miejscowościach. Często bywa tak, że prywatni inwestorzy budują mieszkania w dużych ośrodkach miejskich, bo tam im się to opłaca. Natomiast ta decyzja, podjęta przez KZN i samorządy pokazuje, że jest ich wolą zatrzymanie młodych także w mniejszych miastach. Dziękuję za to, i niezmiennie deklaruję wolę wsparcia tej inicjatywy.
Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki